Turmarsjer

Parastrimmen: Søndag 25.juli. Start/mål Rognli i Signaldalen. Starttid: 1100-1130. 5 og 10 km. Medalje/årstegn.

Signaldalsmarsjen: Søndag 25.juli. Start/mål Rognli i Signaldalen. Starttid: 1315-1345. 5 og 10 km. Medalje/årstegn.

Arrangør: Signaldalen bygdelag.

Årsmøtereferat

Hei!
Se vedlagte årsmøtereferat. Etter møtet ble det prata litt om hva vi kunne få til i løpet av sommeren. Signaldalsdagen blir det ikke i år heller, men kanskje vi kan få til noe annet utpå høsten. Vi kan iallefall gjøre uteområdet ferdig, male de veggene som står umalt mm. Kom også forslag om å sette opp bord og benker i enden av parkeringsplassen slik at folk som ønsker kan ta en rast der.
Vi håper at vi kan arrangere turmarsjan våres som planlagt, samme helg som i Steindalen. Søndag 25.juli. Alt avhenger av at vi klarer å stille mannskap.

Rigmor 🙂

Referat fra årsmøtet i SiByLa 16.juni kl.1900

Tilstede: Alf-Arne Lund, Rigmor Figenschau,Ellen Rognli, Anbjørg Figenschau, Tore Figenschau, Morten Rognli, Anita Mathisen, Odd-Gunnar Rognli, Ellen Rydningen, Pål Rognli, Birthe Hasle.

Sak 1: Åpning av møtet. Rigmor ønsker velkommen til møtet som ble litt senere enn planlagt pga coronarestriksjoner.

Sak 2: Valg av møteleder og sekretær. Møteleder: Rigmor, sekretær: Ellen Ro.

Sak 3: Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent.

Sak 4: Godkjenning av saksliste. Ingen innvendinger, enstemmig godkjent.

Sak 5: Møteleder leser årsmeldinga. Ingen innvendinger eller spørsmål, enstemmig godkjent.

Sak 6: Regnskap. Et notat ang. feilføring av 70,- kr. Revisorene anbefaler regnskapet godkjent.
Enstemmig godkjent.

Sak 7: Budsjett. Ingen innvendinger. Godkjent.

Sak 8: Innkomne saker. Ingen saker.

Sak 9: Valg.
Det kom ingen motforslag på valgkomiteens innstilling. Det ble derfor gjennomført gjenvalg på alle de som var på valg dette året.

Leder: på valg for et år: Rigmor O. Figenschau, gjenvalg – enstemmig vedtatt.
Styremedlemmer på valg for to år: Ellen Rydningen og Alf Arne Lund, begge tar gjenvalg – enstemmig valgt.
Varamedlem på valg for to år: Anita Mathisen. Tar gjenvalg – enstemmig vedtatt.
Arr.kom.: Guttorm Rognli og Birthe Hasle – enstemmig valgt.
Valgkom.:Leif Skogly på valg, tar gjenvalg. Enstemmig valgt.

Revisorer: Øystein Aspenes og Widar Figenschau. Begge tar gjenvalg – enstemmig valgt.
Huskom.: Torgeir Engstad, Øystein Aspenes, Odd-Gunnar Rognli og Harald Olsborg. Alle tar gjenvalg – enstemmig valgt.

Møtet hevet kl.19.20.
Referent Ellen Rognli.

Solvang 28.juni 2020

Rigmor

Årsmøte

Hei!

Årsmøtet i Signaldalen bygdelag avholdes på Brunes bygdehus mandag 22.mars kl.19.00.
Frist for saker til årsmøtet er satt til 1.mars.

Styret v/leder.

Doning 1.august

I dag fikk vi gjort det vi hadde satt oss som mål og mere tel. Trillbåra blei erstatta av større redskap, nokka som gjorde jobben lettere. «Bakkemannskapet» raka og sletta og grasfrøet blei sådd. Nå hadde det vært fint med litt regn for spiringa sin del. Det gamle, falleferdige gjerdet blei fjerna og plenen blei klipt.
Så e må bare ta av meg hatten for dagens dugnadsgjeng, godt jobba!


Ny årsmøtedato!

Årsmøtet avholdes på Brunes torsdag 14.mai kl.19.00.

Etter årsmøtet tar vi gjerne en prat om hva som skal skje med uteområdet mm.

I skrivende stund ser det vel ganske mørkt ut med tanke på å arrangere Signaldalsdagen i år. Med de restriksjonan som e nå så lar det seg ikkje gjennomføre, og det e vel tvilsomt at det vil bli de store endringan ila sommarn.

Vel møtt!

Styret v/leder